POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: JMP Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ul. Brzozowa 8, 63-421 Czarnylas, KRS 0000644826, NIP 6222797433;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu wykonania zawartej umowy – wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych i ich odpowiedniego rozliczenia;
  3. Administrator danych osobowych jest uprawniony do przekazywania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego, który spoczywa na Administratorze – rozliczenia faktur VAT. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie księgowej na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a taką firmą.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich, to jest państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej (gdy jest wystawiana faktura VAT będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych (okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
  6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody. W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się z nami: JMP Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ul. Brzozowa 8, 63-421 Czarnylas, KRS 0000644826, NIP 6222797433,
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
  8. W zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej przez Pani/Pana z nami, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez nas działań na Pani/Pana żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez nas ciążącego na nas obowiązku prawnego – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
  9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi mi wystawienie dokumentu księgowego w postaci faktury VAT.

 

Skip to content