Dofinansowania

Projekty unijne

Jesteśmy beneficjentem Europejskich programów dofinansowujących. Realizujemy projekty badawcze wspierające rozwój innowacji technologicznych z zakresu mobilnych technologii diagnostyki obrazowej.

Realizowane projekty

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Tytuł projektu: Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych mających na celu opracowanie zabudowy mobilnej pracowni rezonansu magnetycznego na naczepie

Cele projektu i planowane efekty: Opracowanie innowacyjnego produktu, w tym wdrożenie wyników projektu do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, co jednocześnie przyczyni się do poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, a dodatkowo przyczyni się także do wzmocnienia integracji przemysłu z ośrodkami B+R (działającymi w strukturach przedsiębiorców), co jest niezbędne do zwiększenia transferu wiedzy i myśli technologicznej, w celu poprawy jakości rozwiązań oraz dopasowania tych rozwiązań do potrzeb przedsiębiorców i gospodarki.

Dzięki realizacji powyższych celów szczegółowych nastąpi w efekcie wzrost udziału polskich rozwiązań innowacyjnych wdrażanych w Polsce i na rynkach światowych.

Produktem projektu będzie innowacyjna pracownia rezonansu magnetycznego wykonana na naczepie. Prace badawczo – rozwojowe będą realizowane w 4 etapach. Rezultat osiągnięty po realizacji projektu zapewni możliwość wykonywania badań rezonansem magnetycznym w placówkach opieki zdrowotnej, w których instalacja stacjonarnej pracowni jest niemożliwa ze względów technicznych takich jak ograniczona powierzchnia dostępnych pomieszczeń, brak odpowiedniej nośności stropów itp.

Wartość projektu: 8 809 684,12 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 5 441 832,64 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Realizowane projekty

Tytuł projektu: „Budowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego mobilnych pracowni diagnostyki obrazowej”

Cele projektu i planowane efekty: Utworzenie centrum badawczo rozwojowego, przystosowanego do prowadzenia przez wykwalifikowaną kadrę wnioskodawcy badań naukowych i prac rozwojowych, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, przyczyni się do poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Będzie to jednostka organizacyjna rozwijająca prowadzoną dotychczasową działalność B+R, której głównym zadaniem będzie prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej. Utworzone CBR będzie wsparciem technicznym oraz naukowym dla Wnioskodawcy produkującym wyroby (pracownie mobilne) oraz świadczącym usługi dla branży medycznej. Prace badawcze przyczynią się do podnoszenia jakości budowanych mobilnych oraz modułowych pracowni diagnostyki obrazowej, a tym samym – pośrednio – do rozwoju nowoczesnych usług medycznych.

Wartość projektu: 21.908.008,79 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 8.015.125,17 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: KONKURS 1/2.1/2020.

Dowiedz się więcej o innowacjach technologicznych i projektach realizowanych przez JMP

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji na temat realizowanych projektów badawczych oraz oferty.